Adviseren? Begin bij artikel 24 lid 1 van de WOR

Wil je als ondernemingsraad goed van je adviesbevoegdheid gebruikmaken en écht invloed uitoefenen op de besluitvorming binnen de onderneming? Dan is het van belang dat je weet wat er in de organisatie speelt en welke besluitvorming in voorbereiding is. Een adviesaanvraag zou eigenlijk geen verrassing moeten zijn.

Martijn Vaessen – Sprengers advocaten

Niet voor niets is daarom in artikel 24 lid 1 van de Wet op de ondernemingsraden (WOR) voorgeschreven dat tenminste tweemaal per jaar in de overlegvergadering de algemene gang van zaken van de onderneming besproken moet worden. De bestuurder dient daarbij:

  • mededeling te doen over besluiten die hij in voorbereiding heeft met betrekking tot de aangelegenheden als bedoeld in art. 25 en 27 WOR; en
  • met de ondernemingsraad afspraken te maken over het tijdstip en de wijze waarop de ondernemingsraad bij de besluitvorming wordt betrokken.

De bedoeling van deze bepaling is dat de ondernemingsraad vroegtijdig van de plannen van de ondernemer op de hoogte is. Zo kun je al invloed uitoefenen nog voordat de bestuurder verplicht is om advies of instemming te vragen.

De Ondernemingskamer tilt zwaar aan het naleven van dit voorschrift. Bij de beoordeling van de  vraag of het advies van de ondernemingsraad van wezenlijke invloed heeft kunnen zijn op het te nemen besluit, kijkt de Ondernemingskamer (OK) namelijk ook in hoeverre de ondernemer in de fase voorafgaand aan de adviesaanvraag heeft gehandeld. Daarbij let de OK in het bijzonder op in hoeverre artikel 24 lid 1 WOR is nageleefd.

Dat betekent dat een bestuurder die de ondernemingsraad niet al in het voortraject informeert over een – mogelijke – adviesaanvraag bij een procedure in ieder geval op achterstand staat. Hij zal dan eens te meer duidelijk moeten maken dat de adviesaanvraag toch nog tijdig was en dat het advies nog daadwerkelijk invloed kon hebben op het besluit.

Tip voor ondernemingsraden: vraag regelmatig – in ieder geval tweemaal per jaar – tijdens de overlegvergadering of er nog advies- en/of instemmingsplichtige besluiten in voorbereiding zijn en zorg dat het antwoord in de notulen komt.

Sprengers Advocaten geeft tijdens OR Live drie workshops, waaronder de workshop ‘Het Adviestraject: de do’s-and-don’ts.’ Bekijk hier het hele workshopprogramma.